!!!

نمیدونم چرا بهم میگفتی

دوست دارم!!!

تو که ذره ای معنی دوس داشتنو نمیدونستی...

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

گاهی چقدر دل تنگت می شوم دلم تنگت می شود تنـــــگ تنــگ تنگ میترسم نکند آنقدر تنگ شود که دیگر عبور نکند از میانش نفس هایم...!

مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

نبودن هایت آنقدر زیاد شده اند که هر رهگذری را شبیه تو می بینم !! نمی دانم غریبه ها ” تــــــــــــــــــــو ” شده اند یا تو ” غریبـــــــــــــــــــــــــــه ” ؟؟

مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

چه خوش خیال بودم که همیشه فکر می کردم در قلب تو محکومم به حبس ابد !! به یکباره جا خوردم وقتی زندانبان به یکباره بر سرم فریاد زد هی تو آزادی ! و صدای گام های غریبه ای که به سلول من می آمد !!!

مـــ♥ ـــریــــ♥ــــم

با تو شوری در جان بی تو جانی ویران از این زخم پنهان میمیرم نامت در من باران یادت در دل طوفان با تو ، امشب پایان می گیرم….

محمدعلی

تلخترین حرف : دوستت دارم اما … شیرین ترین حرف : … اما دوستت دارم به همین راحتی جابه جایی کلمات زندگی را دگرگون میکند ![لبخند][گل]