میفهمی؟؟؟؟؟؟؟؟

از این زمونه و روزگار خسته شدم

از دروغایی ک میشنوم خسته شدم

از حرفایی ک بهم میگی...

از دوست داشتن توخالیت

از همه چی خسته شدم...!

میفهمی؟!

اره؟

میفهمی چی میگم؟

 

پ.ن:دیگه به ته خط رسیدم.....هیچی برام خوشایند نیست!

/ 0 نظر / 3 بازدید