برفــــ

وقــتــیـــ بــرفـــ مــیـــبارهـــ

هــرچـــیـــ کـــ میــبیـــنــیــــ قــشـــنــگــهـــ...

حــتــیـــ نــازیـــبــا هـــمـــ بــــ چــشــمــتــــ زیبـــاســتـــ!

هــر ســیــاهــیــ ،ســفــیــدهــ

مــیـــ درخـــشــهـــ...

امـــا لــعنـــتـــیـــ هـــیــچــ وقــتـــ جــا پــاهــارو پــر نــمیــکنـــهـــ!

هــمیــشـــهـــ یـــ ردیــــ ازشــــ مــیــــ مـــونـــهــــ

 

پ.ن:برف خاطرات تلخ و شیرین زیادیو برام تداعی میکنه...

/ 1 نظر / 7 بازدید

زندگیت همیشه شیرین ان شاء الله[گل]