خسته امـ

کفر نمیگم

فقط خسته ام

از این دنیای بی انصاف 

از این عروسکای انسان نما 

از دروغاییی که میشنوم

از این روزا...

از خودم...

از خودم خستــــــــــه ام...

/ 0 نظر / 2 بازدید