دیوونه نیستم

دیوونه نیستم

فقط...

فقط یه طور خاص که بقیه نمیتونن

تو رو دووو ســـــت  دا ر م....

 

پ.ن:این روزا زیادی بهت فکر میکنم...

نمیدونم چرا نمیتونم فراموشت کنم!

/ 3 نظر / 3 بازدید
محمد

بی خیال این همه قانون ... بی خیال این همه ترس ... بی خیال دنیا با این همه قانونگذار بی قانون و بیخیال این همه محتسب بی حساب!! بی خیال این همه رسولان بی معجزه و معجزات بی رسول!! من ... من عاشق آزاد كردن نوازش و سیب از قفس بی تابی و ترسم ، حتی اگر به جرم خوردن سیب به زندگی تبعید شوم .... دستهایت را به من بده ... به جهنم كه مرا به جهنم میبرند، به خاطر عشقبازی با خیال تو.. تو ... تو خود ، بهشتی ...

MaryaM

خخخخخخخخخخخیلی قشنگ بود[قلب]

منتظر عاشق

[دست][دست][دست] من دیوونه ام دیوونه دوست داشتن تو ... مثل همیشه زیبا ...[گل]