خودم...خودم...

بعضی وقتا

از خودم ،از کارام

بدم میاد...

ازینکه شیعه واقعی نیستم

ازینکه گاهی یسری چیزارو نادیده میگیرم

ازینکه.....

خداجونم تو میدونی چی میخوام بگم

ولی...

 

پ.ن:نمیدونم چرا نمیتونم بنویسم!قلم یاری نمیکنه...

/ 3 نظر / 10 بازدید
خسرو پيري

هـنـگامـی کـه در زنـدگی اوج مـیـگیـری ، دوسـتـانـت مـی فـهمـند تـو چـه کسـی بـــودی ! امـا هـنگامـی کـه در زنـدگی بـه زمـین مـی خـوری ، آنـوقـت تـو میـفهـمـی کـه دوستـانـت چـه کـسـانـی بـودنـد . . . [گل][گل][گل][گل]

hamid reza

وقتی "باختم"مسیر رایافتم،دربزرگراه زندگی همواره راهت"راحت"نخواهد بود،هرچاله ای "چاره ای" به من آموخت..