چی میشد؟

این تنهاییه!

ما تنها به دنیا میایم

وتنها هم میریم

هممون می میریم..

یه مشت اتفاقایی که فقط بلدن با احساسات ما بازی کنن

میان و میرن!

ای خــــــــدا...

اگه تو رو هم به ما یاد نداده بودن

چی میشد؟!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد علی

خدایا نوشیدم از جام شرابش شدم محو رخ مانند ماهش خدایا او مگر فرصت به من داد امان از عشق یکسو ای دادبیداد خدایا رفتنش اتش بر افروخت از ان لحظه دلم در یاد او سوخت[لبخند][گل]