تا...

گفت:دوستیم

گفتم:دوستِ دوست

گفت:تا کجا؟

گفتم:دوستی که تا نداره!

گفت:تا مرگ؟

خندیدمو گفتم:من که گفتم تا نداره

گفت:باشه تا پس از مرگ

گفتم:نه نه نه تا نداره

گفت:قبول..تا اونجا که همه زنده میشن یعنی زندگی پس از مرگ باز هم باهم دوستیم؟تا بهشت تا جهنم ؟ تا هر جا که باشه منو تو باهم دوستیم؟

خندیدمو گفتم:تو براش تا هر جا که دلت میخواد یه تا بذار، اصلا یه تا بکش از سر این دنیا تا اون دنیا اما من اصلا براش تا نمیذارم..

نگام کرد نگاش کردم ...باور نمیکرد

میدونستم اون میخواست دوستیمون یه تا داشته باشه!

دوستی بدون تا رو نمیفهمید!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید