# عاشق

دلم میخواد!

طبق معمول همیشه قلممو برمیدارم! میخوام بنویسم.... هرآنچه رو که در افکار پریشانم در حال گذره میخوام بنویسم: دوست داشتن قشنگه عاشق شدن زیباست... پر از هیجانِ...پر از ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید